سکــــــــــوتیـ ...بالاتر از فریــــــاد

و عشـــــــق...تنها عـــشق،تورا به گرمی یک سیب میکند مأنــــــوس

داستان عشق...

 


کودکی گفتند :عشق چیست؟گفت:بازی


به نوجوانی گفتند : عشق چیست؟گفت : رفیق بازی…

 
به جوانی گفتند : عشق چیست؟ گفت : پول و ثروت


…به پیرمردی گفتند :عشق چیست؟گفت :عمر

 
به عاشقی گفتند : عشق چیست؟چیزی نگفت آهی کشید و سخت گریست


به گل گفتم: عشق چیست؟گفت : از من خوشبو تره


به پروانه گفتم: عشق چیست؟گفت :از من زیبا تره


به شمع گفتم عشق چیست؟ گفت: از من سوزنده تره


به عشق گفتم تو آخر چه هستی ؟؟؟گفت نگاهی بیش نیستم

[ سه شنبه 28 خرداد 1392برچسب:عشق,کودکی,عمر,زندگی,سکوتی بالاتر از فریاد, ] [ 17:37 ] [ مطهره و زینب و سید فاطمه ] [ ]