سکــــــــــوتیـ ...بالاتر از فریــــــاد

و عشـــــــق...تنها عـــشق،تورا به گرمی یک سیب میکند مأنــــــوس

تنها چیزی که..

 تـنهـــــــا چیزی که خرجـــــــی ندارد


جـــــــاری شدن در ذهـــــــن دیـــــــگران است....

پس آنگونه جاری شـــــــوید که

خنـــــــده بر لبانشـــــــان نـــــــقش بـــــــبندد ...

نه نـــــــفرت در دلشـــــــان...
 
[ دو شنبه 10 تير 1392برچسب: تنها چیزی که,سکوتی بالاتر از فریاد, ] [ 17:4 ] [ مطهره و زینب و سید فاطمه ] [ ]

دل

 فرقــــــــــــی ندارد یکرنگ باشی ؛


  یا چند رنگ !

  برای دلی که کورنگـــــــــــــــی دارد ... !!!
 
 
[ دو شنبه 10 تير 1392برچسب:دل,سکوتی بالاتر از فریاد, ] [ 17:0 ] [ مطهره و زینب و سید فاطمه ] [ ]

زمــــــــان

   زمـــــــــــان آدم‌ها را دگرگون می‌کند


  اما تصویری را که از آنها داریم ثابت نگه می‌دارد.

  هیچ چیزی دردناک‌تر از این تضاد

  میان دگرگونی آدم‌ها و ثبات خـــــــــــاطره نیست.
 
[ دو شنبه 10 تير 1392برچسب:زمــــــــان,سکوتی بالاتر از فریاد, ] [ 16:53 ] [ مطهره و زینب و سید فاطمه ] [ ]

آدم ها..

   آدم ها لــــــــــالت می کنند...


  بعد هی می پرسند...

  چرا حـــــــــــــرف نمی زنی؟؟!

  این خنده دارترین نمایشنـــــــــــــامه ی دنیاست!
 
[ دو شنبه 10 تير 1392برچسب:آدم ها,سکوتی بالاتر از فریاد, ] [ 16:42 ] [ مطهره و زینب و سید فاطمه ] [ ]

دلم

  دلــــــــــــــــــــــم را کسانی شکستند که هرگز

 
  دلــــــــــــــم به شکستن دلشان راضی نمی شد
 
 
 
[ دو شنبه 10 تير 1392برچسب:دلم,سکوتی بالاتر از فریاد, ] [ 16:32 ] [ مطهره و زینب و سید فاطمه ] [ ]

داستان عشق...

 


کودکی گفتند :عشق چیست؟گفت:بازی


به نوجوانی گفتند : عشق چیست؟گفت : رفیق بازی…

 
به جوانی گفتند : عشق چیست؟ گفت : پول و ثروت


…به پیرمردی گفتند :عشق چیست؟گفت :عمر

 
به عاشقی گفتند : عشق چیست؟چیزی نگفت آهی کشید و سخت گریست


به گل گفتم: عشق چیست؟گفت : از من خوشبو تره


به پروانه گفتم: عشق چیست؟گفت :از من زیبا تره


به شمع گفتم عشق چیست؟ گفت: از من سوزنده تره


به عشق گفتم تو آخر چه هستی ؟؟؟گفت نگاهی بیش نیستم

[ سه شنبه 28 خرداد 1392برچسب:عشق,کودکی,عمر,زندگی,سکوتی بالاتر از فریاد, ] [ 17:37 ] [ مطهره و زینب و سید فاطمه ] [ ]

خوشبختی....؟؟

 همه افراد خوشبخت خدا رادر دل دارند.پس تورا چه غم که اینقدر احساس تنهایی می کنی. بدان 


درتنهاترین لحظات ودرهرشرایط


خداوند باتوست...

 

 

[ سه شنبه 28 خرداد 1392برچسب:خوشبختی,زندگی,ثانیه ها,سکوتی بالاتر از فریاد, ] [ 17:29 ] [ مطهره و زینب و سید فاطمه ] [ ]