سکــــــــــوتیـ ...بالاتر از فریــــــاد

و عشـــــــق...تنها عـــشق،تورا به گرمی یک سیب میکند مأنــــــوس

دل

 فرقــــــــــــی ندارد یکرنگ باشی ؛


  یا چند رنگ !

  برای دلی که کورنگـــــــــــــــی دارد ... !!!
 
 
[ دو شنبه 10 تير 1392برچسب:دل,سکوتی بالاتر از فریاد, ] [ 17:0 ] [ مطهره و زینب و سید فاطمه ] [ ]