سکــــــــــوتیـ ...بالاتر از فریــــــاد

و عشـــــــق...تنها عـــشق،تورا به گرمی یک سیب میکند مأنــــــوس

خوشبختی....؟؟

 همه افراد خوشبخت خدا رادر دل دارند.پس تورا چه غم که اینقدر احساس تنهایی می کنی. بدان 


درتنهاترین لحظات ودرهرشرایط


خداوند باتوست...

 

 

[ سه شنبه 28 خرداد 1392برچسب:خوشبختی,زندگی,ثانیه ها,سکوتی بالاتر از فریاد, ] [ 17:29 ] [ مطهره و زینب و سید فاطمه ] [ ]