سکــــــــــوتیـ ...بالاتر از فریــــــاد

و عشـــــــق...تنها عـــشق،تورا به گرمی یک سیب میکند مأنــــــوس

تنها چیزی که..

 تـنهـــــــا چیزی که خرجـــــــی ندارد


جـــــــاری شدن در ذهـــــــن دیـــــــگران است....

پس آنگونه جاری شـــــــوید که

خنـــــــده بر لبانشـــــــان نـــــــقش بـــــــبندد ...

نه نـــــــفرت در دلشـــــــان...
 
[ دو شنبه 10 تير 1392برچسب: تنها چیزی که,سکوتی بالاتر از فریاد, ] [ 17:4 ] [ مطهره و زینب و سید فاطمه ] [ ]